วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 24ทีมีฟอส
(temephos)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดแมลงออร์กาโนฟอสโฟรัส  ประเภทไม่ดูดซึม  มีความเจาะจงในการกำจัดแมลงและมีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,030  มก./กก.  ทางผิวหนัง  1,300-1,930  มก./กก.
ศัตรูพืชที่กำจัดได้        ใช้กำจัดลูกน้ำยุงและริ้น
สถานที่ใช้                 สระน้ำ  หนอง-บึง  ตุ่มหรือโอ่งน้ำ  ตลอดจนที่มีน้ำขังทั่วไป
สูตรผสม                  1%  เอสจี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้ใส่ลงไปในน้ำที่ต้องการกำจัดลูกน้ำยุง  ตามอัตราส่วนที่กำหนดบนฉลาก
การแก้พิษ                ใช้ยาอะโทรปินซัลเฟท
ข้อควรรู้                    - กุ้งหรือปูอาจตายได้ถ้าใช้ในพื้นที่ ๆ มีน้ำขึ้นน้ำลง
                             - เป็นพิษต่อปลา  นก  และผึ้ง
                             - ใช้กำจัดลูกน้ำยุงได้ดีกว่าตัวแก่
                             - ส่วนใหญ่นิยมใช้ในทางสาธารณสุข
                             - ใช้กำจัดเหาคนได้

เท็ตตร้าคลอร์วินฟอส
(tetrachlorvinphos)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดแมลงและไรออร์กาโนฟอสโฟรัส  ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย  cholinesterase  inhibitor
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  4,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  6,000  มก./กก.
ศัตรูพืชที่กำจัดได้        หนอนใยผัก  หนอนคืบกะหล่ำ  หมัดผักกาด  หนอนกระทู้ข้าวโพด  หนอนเจาะสมอสีชมพู  หนอนเจาะลำต้นอ้อย  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด  หนอนกอ  เพลี้ยจักจั่นเขียว  เพลี้ยหอย  และแมลงศัตรูปศุสัตว์  เช่น  เห็บ  เหา  เหลือบ  หมัด 
พืชที่ใช้                   ฝ้าย  องุ่น  ข้าวโพด  มะเขือเทศ  ข้าว  ยาสูบ  อ้อย  กะหล่ำ  ผักต่าง ๆ รวมทั้งปศุสัตว์ 
สูตรผสม                  24%  อีซี  และ  75%  ดับบลิวพี
อัตราการใช้               ชนิด  24%  อีซี  ถ้าใช้กำจัดแมลงทั่วไป  ใช้อัตรา  30-60  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ถ้าใช้กำจัดหนอนเจาะสมอ  หนอนคืบ  หนอนกระทู้  ใช้อัตรา  90-180  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ชนิด  75%  ดับบลิวพี  ถ้าใช้กำจัดแมลงทั่วไป  ใช้อัตรา  10-20  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ถ้าใช้กำจัดหนอนเจาะสมอ  หนอนคืบ  และหนอนกระทู้  ใช้  30-60  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ศึกษารายละเอียดอัตราการใช้เพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้
วิธีใช้                       ผสมกับน้ำกวนให้เข้ากันดี  แล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช
อาการเกิดพิษ            จะมีอาการวิงเวียน  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  แน่นหน้าอก  หายใจขัด  ปวดท้อง  ท้องเดิน  น้ำมูกและน้ำลายไหล  เหงื่อออกมาก  พูดไม่ชัด  กล้ามเนื้อกระตุกและตายได้
การแก้พิษ                ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  รีบทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอหรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  ถ้าเกิดการเป็นพิษให้นำส่งแพทย์ทันที  สำหรับแพทย์ยาแก้พิษคือ  อะโทรปินซัลเฟท  ขนาด  2-4  มก.  ฉีดแบบ  IV  และฉีดซ้ำทุก  5-10  นาที  จนอาการดีขึ้น  ห้ามใช้มอร์ฟีน
ข้อควรรู้                    - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  14  วัน
                             - เป็นพิษต่อปลา
                             - อาจจะกัดกร่อนเหล็กและโลหะอื่น
                             - ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในดินได้ดี
                             - ผสมได้กับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ
เท็ทตระไดฟอน
(tetradifon)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดไรออร์กาโนคลอรีน  bridage  diphenyl  ไม่ดูดซึม  ออกฤทธิ์ในทางสัมผัส  มีผลทำให้ไข่และตัวอ่อนของไรตาย  ฤทธิ์ในทางอ้อมจะทำให้ไรตัวเมียเป็นหมัน  ไข่ที่ออกมาจะไม่ฟักเป็นตัวอ่อน
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  14,700  มก./กก.  ทางผิวหนัง  10,000  มก./กก.
ศัตรูพืชที่กำจัดได้        ไรทุกชนิด  ที่อยู่ในระยะไข่และตัวอ่อน  ไม่มีผลกับฆ่าตัวแก่
พืชที่ใช้                   ส้ม  แตงกวา  องุ่น  แตงโม  ฟักทอง  สตรอเบอร์รี่  มะเขือเทศ  ไม้ผล  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป
สูตรผสม                  7.52%  อีซี  และ  18.8%  อีซี
อัตราการใช้               ชนิด  7.52%  อีซี  ใช้อัตรา  30-40  ซีซี  ชนิด  18.8%  อีซี  ใช้อัตรา  20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร
วิธีใช้                       ผสมกับน้ำกวนให้เข้ากันดี  แล้วฉีดที่ใบให้ทั่วต้นพืช  เพื่อให้ผลในทางป้องกันมิให้มีไรระบาด
การเกิดพิษ               ทำให้ผิวหนังระคายเคือง  ถ้าเข้าปากจะทำให้คลื่นไส้  อาเจียน  ตามัว  เวียนศีรษะ  ชัก  และอาจหมดสติได้
การแก้พิษ                ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ห้าม  ทำให้คนไข้อาเจียน  นำคนไข้ส่งแพทย์ทันที  สำหรับแพทย์  ถ้าคนไข้ยังมีสติดีอยู่  ทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการให้กิน  syrup  of  IPECAC  กับน้ำ  1-2  แก้ว  ถ้าคนไข้หมดสติให้ล้างท้องแล้วกินถ่านยาแอ๊คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  30-50  กรัม  ในน้ำ  1  แก้ว  รักษาตามอาการ

เท็ตตร้ามีธริน
(tetramethrin)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดแมลงไพรีทรอยด์  ออกฤทธิ์โดยทางสัมผัส 
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  4,640  มก./กก.
ศัตรูพืชที่กำจัดได้        มีประสิทธิภาพสูงมากในการทำให้ยุงและแมลงวันสลบได้อย่างรวดเร็ว  จึงนิยมใช้ผสมกับ  (resmethrin)  หรือ  piperonyl  butoxide  เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูในบ้านเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
สูตรผสม                  25%  อีซี  และอยู่ในรูปแอร์โรโซล
อัตราใช้และวิธีใช้        ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก
การแก้พิษ                ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  ให้รักษาตามอาการที่ปรากฏ
ข้อควรรู้                    - เป็นพิษต่อปลา
                             - มีคุณลักษณะเหมือนกับ  allethrin  และ  permethrin
                             - ใช้กำจัดแมลงศัตรูสัตว์เลี้ยงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น