วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สารกำจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า) ตอนที่ 22

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน
 (นายยักษ์เขียว)


ไธโอเบ็นคาร์บ
(thiobencarb)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  carbamate  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอกในระยะแรก ๆ
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,300  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         หญ้าข้าวนก  หญ้าไม้กวาด  กกขนาก  ผักปอดนา  สาหร่ายไฟ  วัชพืชใบแคบและใบกว้างอื่น ๆ
พืชที่ใช้                   ข้าว  (ทั้งนาดำและนาหว่าน)
สูตรผสม                  8จี  และ  50อีซี
อัตราใช้และวิธีใช้        ชนิด  8จี  ใช้อัตรา  4  กก./ไร่  โดยหว่านให้ทั่วแปลงนา  ชนิด  50อีซี  ใช้อัตรา  320-640  ซีซี  ผสมกับน้ำ  60  ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาหลังจากปักดำหรือหว่าน  เมื่อข้าวงอกแล้ว  1-5  วัน
การแก้พิษ                ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ
ข้อควรรู้                    - คงฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน  30-40  วัน
                             - เป็นพิษต่อปลาค่อนข้างน้อย
                             - อาจผสมใช้ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่นได้

ไตรโคลเพอร์
(triclopyr)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  pyridine : organochlorine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึม
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  710  มก./กก.  (หนู)  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.  ทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง
วัชพืชที่กำจัดได้         สาบแร้งสาบกา  สาบเสือ  หญ้าละออง  ลูกใต้ใบ  หญ้าลูกเห็บ  ต้นขี้ไก่ย่าน  วัชพืชใบกว้างและพืชไม้ต่าง ๆ
พืชที่ใช้                   ใช้กำจัดวัชพืชในสวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  พื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร
สูตรผสม                  34.7อีซี  และ  6.8อีซี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตรา  120-150  ซีซี  ผสมน้ำ  40-60  ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่  1  ไร่
การแก้พิษ                ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่จำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ  ครั้ง  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  ห้ามทำให้คนไข้อาเจียน  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ
ข้อควรรู้                    - อย่าใช้กำจัดวัชพืชตามคู-คลองส่งน้ำ
                             - ดูดซึมได้ทั้งทางใบและราก  เคลื่อนย้ายได้ทั่วต้นพืช
                             - สลายตัวในดินได้อย่างรวดเร็ว

ไตรดิแฟน
(tridiphane)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  organophosphate  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  2,000  มก./กก.  อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง
วัชพืชที่กำจัดได้         วัชพืชใบแคบพวกหญ้าและวัชพืชใบกว้างล้มลุก
พืชที่ใช้                   ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  (อยู่ในระหว่างการทดลองใช้)
สูตรผสม                  4อีซี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก  กำจัดวัชพืชในระยะเริ่มงอก  ถ้าเป็นหญ้าควรมีความสูงตั้งแต่  0.5-2  นิ้ว  หรือใช้กำจัดวัชพืชภายหลังงอกแล้ว  ซึ่งมีความสูงตั้งแต่  2-4  นิ้ว
ข้อควรรู้                    - เป็นพิษต่อปลา
                             - มีความคงตัวอยู่ในดินได้นานประมาณ  28  วัน

ไตรฟลูราลิน
(trifluralin)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  dinitroanilide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก  ออกฤทธิ์ด้วยการฆ่าเมล็ดในขณะที่กำลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  10,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         วัชพืชใบแคบพวกหญ้าและวัชพืชใบกว้างล้มลุก
พืชที่ใช้                   ฝ้าย  ถั่วเหลืองและถั่วอื่น ๆ  ข้าวโพด  ข้าวฟ่างและผักต่าง ๆ
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ด้วยการคลุกดินให้ลึก  2-4  นิ้ว  ก่อนปลูกพืช  หรือใช้วิธีอื่นตามคำแนะนำบนฉลาก
การแก้พิษ                ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ
ข้อควรรู้                    - ฆ่าเมล็ดวัชพืชในขณะที่งอก
                             - ไม่ต้องใช้ฝนช่วยเร่งให้ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืช
                             - การใช้แบบคลุกดินจะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
                             - อาจผสมใช้ร่วมกับปุ๋ยแห้งหรือปุ๋ยน้ำก็ได้

เวอร์โนเลท
(vernolate)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  thiocarbamate  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกหรือคลุมการงอกของเมล็ด
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,780  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ
พืชที่ใช้                   ถั่วลิสง  มันฝรั่ง  ข้าวโพด  ยาสูบและถั่วเหลือง
สูตรผสม                  5% , 10%  จี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก  ด้วยการคลุกกับดินก่อนปลูกหรือก่อนงอก
การแก้พิษ                ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น